کشیدگی ردیف و محتوا

[graphviz id=”graph1″] digraph G { “Member 1” -> “Member 2”; “Member 2” -> “Member 3”; “Member 2” -> “Member 4”; } [/graphviz]

دیدگاه خود را ثبت کنید